skip to Main Content

POLITYKA PRYWATNOŚCI
– INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PAŃSTWA PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
 

Szanowni Państwo!

Rejestrując konto na witrynie internetowej sklep.polskiegesi.pl, przekazując nam Państwo swoje dane osobowe, które będziemy przetwarzali w celu szybkiej i profesjonalnej realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. W związku z rejestracją konta oraz wypełnieniem formularza rejestracyjnego na witrynie internetowej sklep.polskiegesi.pl będziemy przetwarzali Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa pod jaką prowadzą Państwo działalność gospodarczą, numer NIP, adres do korespondencji (adres prowadzenia działalności gospodarczej), numer telefonu oraz adres e-mail, numer telefonu do księgowości, imię nazwisko oraz numer telefonu do szefa kuchni/managera.

Zapewniamy, że przekazane Nam dane osobowe są u Nas bezpieczne. Informujemy zarazem, iż od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Tą drogą informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa  danych osobowych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziecie Państwo informacje w tym przedmiocie.

1. Kto będzie administratorem Państwa danych osobowych oraz kto będzie
je przetwarzał?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polskie Gęsi sp.z o.o. z siedzibą w Tuchlinie  127, 83-340 Sierakowice. Numer KRS: 0000840119,  NIP: 5892058708,  REGON: 386017725,

Nasze dane kontaktowe:

Polskie Gęsi sp. z o.o.
z siedzibą w Tuchlinie nr 127, 83-340  Sierakowice
adres e- mail: info@polskiegesi.pl , numer telefonu 506  960 024

Informujemy, że mogą się Państwo z Nami kontaktować drogą elektroniczną, tradycyjną  oraz telefonicznie. Wybór należy do Państwa.

2. Jakie dane osobowe będą przez Nas przetwarzane i w jakim celu?

Danymi osobowymi jakie będą przez Nas przetwarzane są Państwa: imię i nazwisko, nazwa pod jaką prowadzą Państwo działalność gospodarczą, numer NIP, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu do księgowości, imię nazwisko oraz numer telefonu do szefa kuchni/managera oraz numer telefonu. Są to dane osobowe, które podają Nam Państwo w celu rejestracji konta na witrynie internetowej sklep.polskiegesi.pl oraz dokonania za pomocą tak zarejestrowanego konta zakupów za pośrednictwem Naszej witryny internetowej (zawarcia z Nami umowy w celu kupna oferowanych przez Nas produktów).

Przedmiotowe dane osobowe będziemy przetwarzali przede wszystkim w celu:

a. wykonania umowy łączącej Nas z Państwem umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie (sprzedaż, wysyłka).

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy .

Wskazane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać w czasie:

b. wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury, rachunku lub rozliczeń podatkowych,

c. w czasie, w którym obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania danych np. dane podatkowe,

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu ewentualnego dochodzenia Naszych roszczeń oraz marketingu bezpośredniego. Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanych celach stanowi
art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych wskazanych na początku niniejszej informacji w celu przesyłania na wskazany przez Państwa adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną tzw. newsletter-a
– będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3. Czy mają Państwo obowiązek podania Nam swoich danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Brak podania Nam danych osobowych wymaganych do zamieszczenia w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia Państwu rejestracje konta na witrynie internetowej sklep.polskiegesi.pl, a tym samym dokonania u Nas zakupów za pośrednictwem tej witryny internetowej.

4. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą są przez Nas przetwarzane w celu prawidłowego
i profesjonalnego wykonania zawartej z Państwem umowy zawartej za pośrednictwem witryny internetowej sklep.polskiegesi.pl, a także do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem tej umowy. Przedmiotowe dane niezbędne są m.in. do realizacji zamówienia, wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych w związku z wykonaną usługą lub zamówionym towarem, kontaktu z Państwem lub wskazanym Państwa przedstawicielem, informowania Państwa o wykonaniu usługi oraz ewentualnych zmianach, terminach realizacji zamówienia.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych obowiązującymi przepisami prawa oraz celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów przez Nas realizowanych.

Dane osobowe przetwarzane są również (w przypadku wyrażenia przez Państwa takiej zgody) w celu przekazywania Państwu informacji o prowadzonej przez Nas działalności, nowościach, ofertach i promocjach.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. naszym podwykonawcom (np. obsłudze księgowej, drukarni), operatorom pocztowym, dostawcom usług IT, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.

6. Jakie mają Państwo prawa w  stosunku do udostępnionych Nam danych osobowych?

Mają Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do podanych Nam danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas podanych Nam przez Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu takich jak: adres e-mail w celu przesyłania na wskazany przez Państwa adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną tj. newslettera, mają Państwo
w każdym czasie prawo do cofnięcia tak udzielonej zgody bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W tym celu wystarczy wysłać stosowne odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu na wskazany w niniejszej informacji adres e-mail lub adres do korespondencji Administratora danych osobowych.

7. Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo to można wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

8. Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych Nam danych osobowych w celach celu przesyłania na wskazany przez Państwa adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną tj. newsletter, Państwa dane osobowe takie jak adres e-mail i adres do korespondencji będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w tym celu.

9. Polityka plików cookies

a. definicja plików cookies

Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko)
to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Dzięki tym informacjom strona „wie”, w jaki sposób użytkownik z niej korzysta, i może np. dostosować do tego sposobu wyświetlane treści lub zaoferować Państwu pomoc.

b. funkcje cookies

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim możemy uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

c. wykorzystywanie informacji z cookies

Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w następujących celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.

Mają Państwo jednak możliwość ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie,
co jednak może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji witryny.

d. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi  Google Analytics tj. usługi analizy ruchu stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google
i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika
z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystanie z niniejszej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Back To Top